Köpvillkor

1. Introduktion

B24 Sweden AB (nedan kallad Biljett24 eller företaget) säljer biljetter, inkvartering och därtill relaterade tjänster under dessa köpvillkor för alla köp på biljett24.se som utförts av privatperson samt för köp som utförs av juridisk person som inte vidareförsäljer biljetter till tredje part. För juridisk person som vidareförsäljer biljetter till tredje part (till exempel eventbolag och andra arrangörer eller biljettförsäljare) gäller istället Biljett24:s villkor för ”business to business” (https://biljett24.se/b2bconditions).

B24 Sweden AB (Org-nr: 556750-4500)
Säte: Göteborg

Företagsadress:
Lekstorps Industriväg 13A
443 41 Gråbo

Postadress:
B24 Sweden AB
Box 3148
443 03 Lerum

2. Avtal

2.1 Kundavtal
För att få handla av Biljett24 måste du vara över 18 år eller ha målsmans godkännande. Vid betalning eller bekräftelse av köp ingår du ett kundavtal med Biljett24 där du godkänner dessa köpvillkor. Avtalsparter är Biljett24 och Kunden. För alla köp på biljett24.se ska svensk lagstiftning tillämpas.

2.2 Teknisk friskrivning
Biljett24 ansvarar inte för och ersätter inte heller skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar kundens utnyttjande av tjänsten. 

2.3 Fullständiga uppgifter
Biljett24 åtar sig rätten att utan vidare underrättelse makulera beställning som ännu inte levererats och som utförts av kund som inte lämnat fullständiga och korrekta uppgifter om sig själv.

2.4 Prissättning
Biljett24 är en oberoende biljettagentur som erbjuder en exklusiv biljettservice och ska inte förväxlas med arrangörer eller officiella biljettförsäljare. De priser som erbjuds via biljett24.se reflekteras ofta av marknadsvärdet, vilket i klartext innebär att priserna baseras på tillgång och efterfrågan. Priset kan vara högre än ”face value”, vilket är det pris som står tryckt på biljetten. Det pris kunden betalar till Biljett24 består till stor del av den kostnad och det arbete som krävs för att ordna så kallade svåråtkomliga biljetter till kund. Mer information om Biljett24 finner du på vår webbplats biljett24.se i avsnittet Om oss.

2.5 Ångerrätt
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) reglerar att konsumenter har rätt till 14 dagars ångerrätt vid köp på Internet. Ångerrätten gäller inte vid köp av privatpersoner. I Distansavtalslagen (2 kap 11 § 2 p.) regleras att ångerrätten inte gäller för avtal som avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen.

Biljett24 erbjuder inte ångerrätt till näringsidkare. Konsument som vill hävda sin ångerrätt skall meddela Biljett24 skriftligen till info@biljett24.se senast 14 dagar efter att avtalet ingåtts. Biljett24 prövar rätten till ångerrätt från fall till fall. Biljett24 garanterar inte att ångerrätt kan beviljas för biljetter som förmedlats åt en privatperson eller för biljetter som förmedlas på andrahandsmarknaden där marknadspriserna kan förändras snabbt på grund av sådana svängningar som hänvisas till i stycket ovan.

Biljett24 köper, säljer och förmedlar biljetter på en andrahandsmarknad där marknadspriserna kan förändras från en dag till en annan utom bolagets kontroll. Biljett24 äger rätt att debitera kund fullt ut för beställda biljetter oavsett om kunden nyttjar biljetterna eller ej. Vid outhämtad försändelse äger Biljett24 således rätt att debitera hela köpebeloppet såvida inte ångerrätten är tillämplig.

2.6 Marknadens mest generösa Garanti – 110 % tillbaka
Biljett24 har sedan 2006 levererat hundratusentals biljetter till olika evenemang och genomför utan undantag strikta kontroller på samtliga biljetter företaget tillhandahåller för att säkerställa biljetternas äkthet. Inte en enda falsk biljett har någonsin passerat våra kontroller. 

Vi är så säkra på att de biljetter vi levererar är äkta att vi erbjuder 110 % av betalt belopp tillbaka om kunden mot förmodan inte kommer in på ett evenemang till följd av falska biljetter. Denna garanti gäller under förutsättning att kunden på plats kontaktar Biljett24:s kundtjänst på telefon 0770-772424 om problem uppstår samt att kunden kontaktar Biljett24 senast vid tiden för utsatt starttid. Kunden ansvarar för att vara vid arenan i god tid före evenemangets start. Biljett24:s kundtjänst har alltid jouröppet i samband med evenemang.

2.7 Inträdesgaranti vid personliga biljetter
Biljett24 garanterar att biljetter som är köpta genom biljett24.se genererar inträde till det köpta evenemanget. Till vissa evenemang marknadsför arrangören att biljetterna är personliga. Konsumentverket menar i ett uttalande att sådana köpvillkor är oskäliga enligt svensk lag. Biljett24 fortsätter erbjuda konsumenter möjligheter att sälja oanvända biljetter eller köpa eftertraktade biljetter till dessa evenemang. Vid nekat inträde på grund av arrangörens villkor återbetalas hela biljettens pris till kund, oavsett om arrangörens agerande skulle bedömas som olagligt av eventuell domstol. Dessa villkor tillämpas av Biljett24 för att undvika att våra kunder hamnar i kläm på grund av en eventuell konkurrensrättslig tvist. 

2.8 Förhandsköp
Vid flera evenemang erbjuder Biljett24 så kallat förhandsköp. Förhandsköp erbjuds ofta innan arrangörens officiella biljettsläpp ägt rum och riktar sig till konsumenter som inte har tid eller vill chansa vid arrangörens biljettsläpp. När kund använder tjänsten förhandsköp innebär detta att Biljett24 ansvarar för att leverera biljetter till kund efter att det officiella biljettsläppet ägt rum. Leveranstiden är beroende på när evenemanget äger rum. Biljett24 erbjuder tjänsten förhandsköp till ett begränsat antal kunder och kan närsomhelst upphöra med att erbjuda tjänsten. Biljett24 förbehåller sig rätten att erbjuda kund biljetter i annan kategori i enlighet med villkoren i punkt 3.2. Garanti: Om Biljett24 mot förmodan inte kan leverera biljetter i enlighet med villkoren om förhandsköp, är kunden garanterad att återfå betalt belopp plus ytterligare 10 procent av köpeskillingen per biljett i kompensation. Garantin gäller inte vid inställda eller flyttade evenemang och inte heller om arrangören tvingas sänka deltagarantalet på grund av deltagarbegränsningar till följd av en rådande pandemi.

3. Evenemang

3.1 Evenemangets innehåll och genomförande
Som angivet i punkt ovan (2.4) är Biljett24 en oberoende biljettagentur och ska inte förväxlas med arrangörer eller andra biljettförsäljare. Biljett24 ansvarar således inte på något sätt för evenemangets kvalitet, innehåll eller genomförande. Alla frågor om eller anspråk på evenemangen och dess genomföranden ska riktas till aktuell arena eller arrangör. 

3.2 Kategoriindelning och placering
Biljett24:s kategoriindelning baseras på mångårig erfarenhet av olika evenemang och arenor, indelningen är generell för att uppfylla merparten av Biljett24:s kunders förväntningar. Som kund har du möjlighet att lämna specifika önskemål om placering i samband med beställningen, dessa önskemål uppfylls i mån av plats och kan inte garanteras.

Biljett24 garanterar att platserna som kund erhåller är inom vald kategori. Vid sällsynta fall reserverar sig Biljett24 rätten att uppgradera kund till en högre kategori än den som är beställd. Vid mycket sällsynta fall kan Biljett24 tvingas erbjuda kund en lägre biljettkategori än den som beställts, kund erbjuds i så fall mellanskillnaden tillbaka samt möjligheten att ångra sitt köp med full återbetalning. 

3.2.1 Arenaskiss
Till de flesta evenemang publicerar Biljett24 ritningar på arenan, dessa ritningar kallar vi arenaskisser. Arenaskisser är ett hjälpmedel för att få en uppfattning om var kund kommer bli placerad på arenan vid val av en specifik kategori. Biljett24 reserverar sig dock för att arenaskisser inte är skalenliga och att den slutliga scenuppbyggnaden kan skilja sig från arenaskisserna. 

3.2.2 Begränsad / Skymd sikt
Begränsad sikt innebär att en viss del av synfältet kan vara begränsad, till exempel av en högtalare, stolpe eller annan utrustning i betraktarens synfält som innebär att inte hela showen kan ses från åskådarplatsen. Platser med skymd sikt innebär ofta att föremål skymmer en betydande del av showen eller idrottsevenemanget. Ingen av dessa benämningar ska förväxlas med lyssnarplatser som har kraftigt skymd sikt eller är helt utan sikt. Det är arrangören som anger om platser anses ha begränsad eller skymd sikt genom att skriva ut detta på biljetterna vid försäljning i första hand. Vid de fall platser enligt arrangören har begränsad eller skymd sikt meddelas kund detta i samband med köpet genom att kategorin är markerad med beskrivningen ”begränsad sikt” eller ”skymd sikt”. Vissa TV-sända live-evenemang, som till exempel Melodifestivalen, kan ha viss eller tillfällig begränsad sikt beroende på kameror eller annan utrustning som behövs för det TV-sända evenemanget, detta anses vara en del av upplevelsen i att se ett TV-sänt live-evenemang på plats.

3.2.3 Lyssnarplats
Lyssnarplats innebär att platsen är placerad så att ingen sikt av själva showen kan garanteras. Vid det fall en biljett med lyssnarplats erbjuds meddelas kund detta i samband med köpet genom att kategorin är markerad med beskrivningen ”lyssnarplats”. Till exempel ”Sittplats Lyssnarplats”.

3.2.4 Sidosikt
Sidosikt innebär att platserna är placerade nära scen så att man ser showen mer från sidan än framifrån. Detta ska inte förväxlas med begränsad sikt då sikten i är helt fri från dessa platser. Till vissa evenemang säljs biljetter med sidosikt långt innan scenuppbyggnaden är planerad, det innebär att det är vanligt förekommande med biljetter som är märkta med ”sidosikt”, men som efter planeringen av scenen (till exempel när scenen flyttas längre bak i arenan) inte längre är att betrakta som sidosikt. Biljett24 gör en individuell bedömning för varje evenemang.

3.3 Ändring av tid, datum eller plats
Vid ändring av evenemangets tid, datum eller plats gäller den köpta biljetten som inträde till det flyttade evenemanget. I undantagsfall behöver biljetterna ersättas med nya biljetter till det nya datumet. Vad som gäller för varje evenemang publiceras på https://biljett24.se/flyttade-evenemang.

Biljett24 försöker alltid att meddela företagets kunder när ändringar görs, men det är alltid kundens eget ansvar att själv kontrollera så tid och datum stämmer, samt informera sig om aktuella ändringar hos arenan eller arrangören. Biljett24 har inget inflytande över arrangemangets genomförande och ersätter inte skada eller ekonomisk förlust till följd av att ett evenemang senareläggs eller flyttas.

3.4 Inställt evenemang
Kunden har vid inställt evenemang rätt att återlösa köpta biljetter hos Biljett24 mot erhållande av ett presentkort som motsvarar hela det belopp kunden har betalat till Biljett24 för varje biljett. Presentkortet är giltigt i 18 månader från utfärdandet och kan användas till hela Biljett24:s sortiment men kan inte bytas mot kontanter. Leveranskostnader ersätts ej. För utfärdande av presentkort ska samtliga biljetter skickas till Biljett24 med rekommenderat brev och vara Biljett24 tillhanda inom 14 dagar från att konserten annonserats som inställd av arenan eller arrangören.

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt. Biljett24 har inget inflytande över arrangemangets genomförande och ersätter inte skada eller ekonomisk förlust till följd av att ett evenemang ställts in.

3.5 Begränsning i deltagarantal på grund av Pandemi
Om arrangören i efterhand beslutar om att minska deltagarantalet till följd av rådande pandemi kan biljetter som tidigare varit giltiga dras tillbaka av arrangören. Biljett24 har ingen möjlighet att påverka vilka biljetter som dras tillbaka och således inte heller vilka kunder som drabbas av en sådan händelse och kan därför inte hållas ansvarig för om så sker. Varje enskilt fall där kund drabbas av att en eller flera biljetter dras tillbaka hanteras som om evenemanget vore inställt i enlighet med punkt 3.4 i dessa köpvillkor. Kund som köpt en biljett som senare dras tillbaka av arrangören har således rätt att återlösa biljetten mot erhållande av ett presentkort som motsvarar hela det belopp kunden betalt till Biljett24 för varje biljett. Presentkortet är giltigt i 18 månader från utfärdandet och kan användas till hela Biljett24:s sortiment men kan inte bytas mot kontanter. Leveranskostnader ersätts ej.För utfärdande av presentkort ska samtliga biljetter skickas till Biljett24 med rekommenderat brev och vara Biljett24 tillhanda inom 14 dagar från att konserten annonserats som inställd av arenan eller arrangören.

Biljett24 har inget inflytande över arrangemangets genomförande och ersätter inte skada eller ekonomisk förlust till följd av att arrangören eller dess officiella partner makulerar biljetter till följd av en begränsning i deltagarantalet.

4.  Behandling av personuppgifter

4.1 Personuppgiftsansvarig  
Biljett24 är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”). 

4.2 Godkännande av hantering av personuppgifter
Genom att godkänna dessa köpvillkor godkänner Kunden att Biljett24 behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal med Kunden, inklusive; namn, adress, personnummer, e-postadress, IP-adress, webbläsare, enhetsinformation, telefonnummer, information om Kundens betalningar och transaktioner samt kortuppgifter. 

4.3 Ändamål med hantering av personuppgifter
Biljett24 behandlar bara personuppgifter för de ändamål för vilka de har samlats in och i förekommande fall för andra därmed förenliga ändamål. Biljett24 hanterar personuppgifter för att kunna uppfylla ingångna avtal med Kunden, för identifiering av Kunden, utveckling av Biljett24s tjänster, för att tillvarata kundförhållandet samt till internstatistik och i analyssyfte. Där det är nödvändigt, till exempel för att utreda bedrägeri och missbruk av Biljett24s tjänster, kan Biljett24 också använda personuppgifter internt i identifieringssyfte. Biljett24 hanterar även personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, bland annat för bokföringsändamål. Uppgifter bevaras även i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra andra rättsliga förpliktelser eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.4 Marknadsföring
Personuppgifter kan också användas i marknadsföringssyfte om Kunden samtyckt till sådan behandling eller baserat på en intresseavvägning. 

4.5 Integritetspolicy

För mer detaljerad information om Biljett24s behandling av personuppgifter, så som syfte, utövande av Kundens rättigheter, utlämning och överföring av personuppgifter, se Biljett24s integritetspolicy.

5. Betalningsvillkor:

5.1 Kortbetalning
Biljett24 accepterar betalningar från de vanligaste typerna av kort: VISA, MasterCard och American Express. All känslig information krypteras med bankstandard utan att Biljett24 tar del av denna information. Vid biljettköp dras pengarna direkt vid bokningstillfället.

5.2 Betalning via Swish
Biljett24 accepterar betalning via Swish. All känslig information krypteras med bankstandard utan att Biljett24 tar del av denna information.

5.3 Trustly Direktbetalning
Vi accepterar betalningar med Trustlys tjänst för direktbetalningar via Internetbank. Alla köp kopplas direkt till respektive bank, via Trustlys säkra server. All känslig information krypteras med bankstandard utan att Biljett24 tar del av denna information.

5.4 Fakturabetalning – betala efter evenemanget
Till många evenemang erbjuder Biljett24 möjligheten att köpa biljetter och betala efter evenemanget. Vid detta betalsätt skickas biljetter och faktura normalt samma vecka som evenemanget. Fakturan ska betalas inom 14 dagar efter mottagande (minst 7 dagar efter evenemanget) för att undvika påminnelseavgifter.

I händelse av att ett evenemang flyttas till ett senare datum gäller köpet automatiskt för det nya datumet (se punkt 3.3 i dessa villkor). Vid flyttat evenemang skickas biljetter och faktura normalt cirka en vecka före det ursprungliga datumet, betaltid är 14 dagar efter att biljetterna skickas från Biljett24.

Fakturan administreras av Billmate och för att få handla med detta betalsätt utförs en kreditkontroll i samband med köpet. Köp medges endast då kund uppfyller Billmates rådande kreditkrav. Om det återstår mer än två månader till evenemanget kommer ytterligare en kreditkontroll ske innan biljetterna levereras. Biljett24 förbehåller sig rätten att makulera en beställning där kunden i den andra kreditkontrollen inte längre uppfyller kraven för att få kredit hos Billmate. Ingen av dessa kreditkontroller medför någon belastning hos kreditinstitut eller myndigheter. 

5.5 Postförskott (enbart beställningar inom Sverige)
Betalning via postförskott är endast möjlig vid vissa evenemang och om det vid bokningstillfället återstår 15 arbetsdagar eller mer till evenemangsdagen. Kostnaden för postförskott är 149 kronor per leverans och inkluderar försäkrad brevförsändelse (REK). Liggtiden (tid för att hämta ut försändelsen för att den ankommit till postombudet) är förkortad till fem arbetsdagar om inte annat är skriftligen överenskommet mellan Biljett24 och kunden. Alla beställningar mot postförskott är bindande köp och Biljett24 åtar sig rätten att debitera kund på orderns totala belopp för biljetter som inte hämtats ut.

5.6 Betalning via Bank-Giro
Vid vissa evenemang och om det är tillräckligt många dagar till evenemangsstart går det bra att betala genom Bank-Giro. Ange alltid ordernummer vid betalning. Biljetterna skickas efter att vi mottagit din betalning. Alla köp genom Bank-Giro är bindande. Vid bekräftande av köp ingås ett avtal mellan Biljett24 och kunden. Biljett24 äger dock rätt att makulera beställningar som inte betalats inom tre vardagar efter beställning.

6. Leverans

6.1 PostNord REK (försäkrad brevförsändelse)
Leverans sker med rekommenderat brev (REK) om inget annat anges. Samtliga försändelser är försäkrade och utlämnas enbart mot uppvisande av legitimation. Normalt är biljetterna framme hos kunden inom 1-2 veckor efter beställning. Till evenemang som ligger långt fram i tiden kan leveransen dock dröja ytterligare, Biljett24 ansvarar för att alla biljetter levereras i god tid före evenemanget. Kostnad för leverans med posten är 99 kronor. Biljett24 reserverar sig för att leveransmetoden kan ändras, till exempel om arrangören väljer att enbart tillämpa mobilbiljetter till evenemanget.

6.2 PDF-biljett
Vid utvalda evenemang kan vi erbjuda leverans via e-post för egen utskrift. Vid leverans via e-post mailas biljetten i PDF-form till samma mailadress som kunden angav vid köpet i enlighet med informationen som framgår vid beställningen. Leveransdatum beror på när evenemanget äger rum, normalt levereras PDF-biljetter 7-10 dagar innan konsert men till vissa evenemang kan leverans ske närmre inpå konsertdagen. Biljett24 reserverar sig för att leveransmetoden kan ändras, till exempel om arrangören väljer att enbart tillämpa mobilbiljetter till evenemanget.

6.3 Mobilbiljett
Till vissa evenemang gäller enbart mobilbiljetter. Biljetten kan öppnas i arrangörens anvisade app efter att överföringen av biljetten är utförd. Instruktion om vilken app som krävs och hur du går tillväga för att ta emot biljetten skickas via e-post. Biljetten skannas i entrén med din mobiltelefon, iOS (iPhone) eller Android krävs. Biljetterna levereras normalt till appen senast ca 3 dagar före evenemanget, till vissa evenemang aktiveras dock biljetten först 24 timmar före evenemanget. Du är alltid garanterad att biljetterna överförs till dig innan evenemanget äger rum.

För att ta emot biljetten till evenemang där mobilbiljetter tillämpas av arrangören måste du registrera ett kundkonto hos arrangörens anvisade förstahandsförsäljare. Vid köp av biljetter på Avicii Arena och Tele2 Arena krävs att du skapar konto på AXS och i StockholmLive-appen första gången du använder appen. Du måste registrera samma e-postadress som du registrerat vid ditt köp hos Biljett24.se. Om du skrivit fel e-postadress måste du kontakta kundservice på info@biljett24.se. Biljett24 reserverar sig för att leveransmetoden kan ändras före evenemanget äger rum, till exempel genom att biljetten levereras som PDF till din e-postadress.